12.11.2014

Ironia on kaksiteräinen miekka

Janne Yli-Laurila
Ironia on kaksiteräinen miekka

Erilaisten viestintäkeinojen avulla yritys pyrkii antamaan itsestään tietynlaisen kuvan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Kilpailevista yrityksistä erottuminen vaatii kekseliäisyyttä.

Voisiko ironinen viestintä olla toimiva tapa massasta erottumiseen?

Ironia on epäsuoraa ivailua. Ironian etymologiset juuret ovat kreikan teeskentelyä (είρωνεία) tarkoittavassa sanassa. Yksinkertaistetusti ironiassa on kyse siitä, että kun sanotaan jotain, niin tarkoitetaan kuitenkin jotain muuta. Ironia paljastuu (jos paljastuu) asiayhteydestä.  

Ironian ristiriitainen asetelma vaikuttaa varmasti monen yrityksen viestintävastaavan mielestä vähintäänkin kyseenalaiselta. Miten tällaisella keinolla voitaisiin saavuttaa positiivisia tuloksia? Kenties merkittävintä pohdittaessa ironian käyttöä yritysviestinnässä on juuri riskien tunnistaminen. Ironisia viestejä voidaan nimittäin helposti ymmärtää väärin. Näistä tilanteista voi syntyä suuriakin sotkuja.

Riskien ohella ironian käytöllä on havaittu myös olevan hyödyllisiä vaikutuksia. Ironisella tai jopa sarkastisella viestinnällä on mahdollisuus onnistuessaan vedota vastaanottajien tunteisiin perinteistä viestintää voimakkaammin. Tällöin kuluttajat voidaan mahdollisesti vakuuttaa helpommin jostain yritykselle tärkeästä sanomasta. 

Ironian avulla yrityksen on myös mahdollista lähentää kohderyhmäänsä tiiviimmin itseensä. Samanhenkiset ihmiset ymmärtävät todennäköisemmin samankaltaista ironista viestintää. Tässä voi piillä keino profiloitumiseen ja erottumiseen esimerkiksi pienille yrityksille. Riskit on kuitenkin huomioitava tarkasti tässäkin asiassa.

Eräs kenties yllättävimmistä hyödyllisistä ominaisuuksista ironiaan liittyen on sen potentiaali kasvojen pelastamisen apuna. Ironia saattaa nimittäin pehmentää viestijään kohdistuvia negatiivisia tuntemuksia. Tällaisten tilanteiden hoitaminen voi kuitenkin olla jo valmiiksi niin räjähdysherkkää, että ironian käyttöä on harkittava entistäkin huolellisemmin.

Hyvä esimerkki eräänlaisesta kasvojen pelastamisesta itseironian avulla on Itellan ns. Posti-ninja-tapaus viime vuoden helmikuun lopulta. Tiivistetysti tapaus eteni niin, että Itellan postipakettien kulkuun tyytymätön asiakas kirjoitti yrityksen Facebook-seinälle palautetekstin. Palautteen keskeinen sisältö koski sitä, että vaikka asiakas tilasi paketin kotiinkuljetuksella itselleen, niin hän sai vain postilaatikkoon pudotetun noutolapun. Hän kertoo olleensa kyllä kotona silloin kun kuriiri oli ollut ovella, mutta ei ollut kuullut ovikellon soivan. Tästä syystä hän sisällytti palautteeseensa humoristisen termin Posti-ninja. Asiakkaan kirjoittama palaute sai nopeasti noin 6000 tykkäystä ja satoja kommentteja, joissa kerrottiin muille tapahtuneista samankaltaisista tapauksista. Itellan asiakaspalvelujohtaja vastasi päivää myöhemmin ja pahoitteli tapahtunutta. Hän kertoi, että Itella aikoo selvittää asiat perinpohjaisesti. Hieman myöhemmin asiakaspalvelujohtaja kirjoitti vielä vastaustekstin Itellan omille verkkosivuille ja pyrki näin ollen ottamaan tilannetta vielä paremmin haltuun. Vastauksen otsikkona käytettiin termiä Posti-ninjat. Tässä tekstissä kyseinen negatiivissävytteinen termi oli kuitenkin käännetty toisin päin. Näin itseironiaa käyttämällä Itella sai tilanteen tasaantumaan.

Ironian käyttöön liittyy sekä hyötyjä että riskejä. Jos ironiaa ei ymmärretä, niin ongelmia on tiedossa. Onnistuessaan ironinen viestintä voi tuoda kuitenkin positiivisia asioita mukanaan.

Sopiiko ironia sinun yrityksesi viestintään?

Janne Yli-Laurila

Opiskelija-assistentti
Turun ammattikorkeakoulu
janne.yli-laurila@students.turkuamk.fiNEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä? 

Ei kommentteja: